วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันในสุนัขและแมว และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับช่วงปิดภาคเรียน (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับช่วงปิดภาคเรียน (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันช่วงปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง (ระหว่างวันที่18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง