วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง31 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลาดยางเส้น 4008 ถึงบ้านนายเฉลย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง