วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดห้วยดินดำ - สระสี่เหลี่ยม บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยดินดำ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า LED และ เต้นท์สนาม สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลจำนวน 2 ป้าย สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กน-1523 นครราชสีมา) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-5203 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง