วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
เหมาทำป้าย โครงการควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการโตไปว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง