วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการส่งเสิรมความฉลาดทางอารมณ์ส่งเสริมทักษะสมอง EF จำนวน 4 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายแยกบ้านนางเกิด ถึง สามแยกบ้านนายชัยณรงค์ หมู่ที่ 1
9  ก.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ กองการศึกษาฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระหว่าง 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2567 จำนวน 11 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 63 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2567 จำนวน 15 คนๆละ 36 บาท จำนวน 63 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2567 จำนวน 21 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 63 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง