วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-5203 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ถึงสามแยกบ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 24 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 58 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง