วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
เหมารถบัสรับจ้าง โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
17  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างทำป้าย ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่และสนามในการแข่งขัน และของรางวัล ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันและถ้วยรางวัล ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง