วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายธีรศักดิ์ ชอบสว่าง ถึงลาดยาง นม 3003 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถตู้ โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถตู้ ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถบัสรับจ้าง ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันและของรางวัลตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เเข่งขันและถ้วยรางวัลตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง