วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากแยกหน้าวัดโนนสายทอง ถึงหลังเมรุวัดโนนสายทอง
10  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงมะเกลือ ถึงถนนสาย 3003 หมู่ที่ 6
10  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางนงค์ โป่ยขุนทด ถึงสามแยกลาดยาง หมู่ที่ 10
10  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นางทองพูน ดีขุนทด ถึงไร่นางอ่อง หมู่ที่ 4
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าพิธีทางศาสนา (ชุดไทยธรรมและค่าน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์) ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 4 ฟุต แบบบานเลื่อนกระจกใส) ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง