วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวทีตาม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างทำป้าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลในกิจกรรมซุ้มนันทนาการ/บนเวที,ตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) หมู่ที่ 7 บ้านโนนสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อ น้ำดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง