วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านนางกุหลาบ ขิงสันเทียะ - สามแยกประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๒ (สายทองซอยบ้านนางดวงใจ ผิวงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านคลองแคกลาง หมู่ที่ ๑๑ (สายทางสามแยกบ้านนางไพศาล - สามแยกบ้านแม่ใหญ่สอื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ ๓ (สายทางบ้านคลองแคใต้ - โพธิ์ตาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนถอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๘ (สายทางซอยบ้านนายพลอย หมั่นสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๕% บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๕ (สายทางร้านค้าชุมชน - สามแยกไปบ้านโนนสายทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๕% บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๙ (สายทางสามแยกสะพาน - ถึงไร่นายแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ ๗ (สายทางบ้านโนนสายทอง - หน้าโรงเรียนบ้านโนนเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง