วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.โนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทำบน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาชุดไทยโบราณ ตามโครงการจัดงานประเพณีและส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ โครงการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.โนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อของสมมนาคุณ โครงการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.โนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.โนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดขบวนแห่ตามโครงการจัดงานประเพณีและส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดขบวนแห่ และ วัสดุอุปกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน ตามโครงการจัดงานประเพณีและส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง