วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมเวที องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 6772 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผธ 4438 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมเวที องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)