วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารกลางว่าง พร้อมเครื่องดื่ม โครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเหรียญรางวัล โครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมเวที องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
30  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ ศพด. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง