วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง31 ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้อ น้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
โครงการอบรมสมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2  ต.ค. 2566
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)
2  ต.ค. 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยธรรมะ
2  ต.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2  ต.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2  ต.ค. 2566
โครงการ อบต.บริการประชาชนเคลื่อนที่
2  ต.ค. 2566
โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง