วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ
2  ต.ค. 2566
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
2  ต.ค. 2566
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
29  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 จำนวน 16 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 152 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 17 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 152 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 28 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 152 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-5203 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง