วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
ซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ถึงสามแยกบ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอุกปรณ์ในการฝึกอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลิม ไกรสำโรง ถึง บ้านนางสอื้น ดอกพุทรา หมู่ที่ 11 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายธีรศักดิ์ ชอบสว่าง ถึง ถนนสาย 3003 บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ป้าย 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)