วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
จ้างเดินระบบสายไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สำนักงาน ประจำปีงาบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายธีรศักดิ์ ชอบสว่าง ถึง ถนนสาย 3003 บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ป้าย 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลิม ไกรสำโรง ถึง บ้านนางสอื้น ดอกพุทรา หมู่ที่ 11 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุ ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้รับจ้าง โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง