วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (ตู้เก็บเอกสาร 4 ฟุต แบบบานเลื่อนกระจกใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาตรวจคัดกรองสายตาพร้อมตัดแว่นตา ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไข้ความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง
1  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา ซอยบ้านนางแฉล้ม ติงสันเทียะ
1  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา ซอยบ้านนายกิตตินันท์ ติงสันเทียะ
1  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายปรีชา กุลสำโรง
1  เม.ย. 2567
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต (ซอยหน้าบ้าน อบต.บุญช่วย เหิมขุนทด) หมู่ที่ 8
1  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายสุชาติ ววงสันเทียะ ถึงคลองสาธารณประโยชน์ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 9
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตะวันออกวัด ถึงบ้านนายประยูร แปรสันเทียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง