วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลิม ไกรสำโรง ถึง บ้านนางสอื้น ดอกพุทรา หมู่ที่ 11 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
20  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายธีรศักดิ์ ชอบสว่าง ถึง ถนนสาย 3003 บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ป้าย 1 ป้าย
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้รับจ้าง โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเด็กปฐมวัย (กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่1/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่1/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่1/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง