วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่1/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ส่งเสริมทักษะสมอง EF ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 6772 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โต๊ะอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง