วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2566 จำนวน 17 คนๆละ 36 บาท จำนวน 61 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2566 จำนวน 16 คนๆละ 36 บาท จำนวน 61 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2566 จำนวน 28 คนๆละ 36 บาท จำนวน 61 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายสำหรับดำเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับดำเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน1523 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง