วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 58 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (วันที่ 9-10 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง