วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
จ้าง เหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อ วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง