วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 3-5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 3-5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัดสุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่1 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่1 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง