วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 16 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 32 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 13 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 32 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 26 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 11 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ในสัังกัด สพฐ.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่1 2566 ประจำดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสัังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่1 2566 ประจำดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จำนวนไม่น้อยกว่า 55 ที่นั่ง จำนวน 1 วัน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง