วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการออนไลน์ เว็บไซต์รายปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัลสำหรับกิจกรรม ค่าพิธีทางศาสนา(ชุดไทยธรรม) ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สี กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง