วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 1523 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2566 จำนวน 22 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 25 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ฉลองวันชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
เหมารถบัสรับจ้าง โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
17  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างทำป้าย ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง