วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่และสนามในการแข่งขัน และของรางวัล ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันและถ้วยรางวัล ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.โนนเมืองพัฒนา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อของสมนาคุณ ของที่ระลึก โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.โนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.โนนเมืองพัฒนา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.โนนเมืองพัฒนา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง