วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนางติ๋ม ววงสันเทียะ เชื่อมถนนสาย 3003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากบ้านนางสาวพอง แสดขุดทด ถึงบ้านนายยก ปายสันเทียะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสายยนต์ ภูมิโคกรักษ์ ถึงบ้านนางสนิท หอมขุนทด) หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านอาจารย์สมพงษ์ บ้านห้วยดินดำ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างสำรวจยอดประชากรสุนัขและแมว ภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพริก เหียนขุนทด บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
21  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปานิสา ศรีตาล บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
14  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนางติ๋ม ววงสันเทียะ เชื่อมถนนสาย 3003