วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงมะเกลือ ถึงถนนสาย 3003 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 รายการ (ตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (นั่งร้านเหล็กครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4,758 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง