วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 1523 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง