วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2566
จ้างทำป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมขาจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างทำตรายาง สำนักปลัด 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.193-10 จากบ้านคลองแคใต้ ถึงบ้านโพธิ์ตาสี ตำบลบัลลังก์ หมู่ที่ 3 บ้านคลองแคใต้ ตำบลโนนเมืองพัฒนา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,500.00 ตร.ม. อบต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 จำนวน 27 คน ๆ ละ 36 บาท จำนวน 42 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 จำนวน 14 คน ๆ ละ 36 บาท จำนวน 42 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง