วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 จำนวน 31 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 42 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนมกราคม - กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง