วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านโนนเมือง ถึงลาดยางเส้น 3003 (ช่วงไร่นายชัยณรงค์ ชอบใหญ่ ถึงถนนลาดยางเส้น 3003 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางวัดโนนเต็ง ถึงโพธิ์ตาสี(สายทางศาลตาปู่ ถึงไร่นายแสวง แขค้างพลู บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปริ้นตอร์เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายตามโครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง