วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเหรียญรางวัล โครงการกีฬาหรรษาศนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภา อบต. โนนเมืองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ถึงเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับสังกัด สพฐ. ในตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ถึงเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง