วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านนายปุ่น เชื่อมถนนสาย 3003 (ช่วงลาดยางเส้น 3003 ถึงลาดยางบ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ในตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
25  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หลังคลอง หมูที่ 10 (ช่วงนานางแตว ศรีสุข ถึงนานายจรัญ กาญจน์สูงเนิน) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาสำหรับกิจกรรม คล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 27 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง