วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง31 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง