วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลาดยางเส้น 4008 ถึงบ้านนายเฉลย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างสำรวจยอดประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจุดสาธิตการคัดแยกขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง