วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
วัสดุอุปกรณ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง
23  ส.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง