วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากบ้านนางสาวพอง แสดขุดทด ถึงบ้านนายยก ปายสันเทียะ หมู่ที่ 8
14  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตะวันออกวัด ถึงบ้านนายประยูร แปรสันเทียะ
14  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านอาจารย์สมพงษ์ บ้านห้วยดินดำ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเฉลิม ไกรสำโรง ถึงบ้านนางสอื้น ดอกพุทรา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง