วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการทำความดีด้วยหัวใจถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำเวทีพร้อมตกแต่งเวที ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเด็กปฐมวัย (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง