วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2565
จ้างทำป้าย สำหรับโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 1 ป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค องค์การบริการส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ จำนวน 1 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถตู้รับจ้าง สำหรับโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถตู้รับจ้าง สำหรับโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 2 คัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศีกษาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงไร่นางสุวรรณ อมฤทธิ์ ถึงไร่นายวัณลพ สง่าสันเทียะ และช่วงนานายประเสริฐ อินใหญ่ ถึงหน้าบ้านนายสมพร เหวขุนทด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิรัช ถึงบ้านนายน่วม หงษ์สันเทียะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถบัสรับจ้าง โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากร้านค้าชุมชนใหม่ถึง สามแยกโนนสายทอง หมู่ที่ 5 (สายทางนานายสุชาติ ววงสันเทียะ บ้านห้วยดินดำหมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง