วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นศาลตาปู่บ้าน ถึงไร่นายผัด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็เล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์ สำหรับโครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องโน้ตบุค สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา (ประจำเดือน กรกฎาคม- ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง