วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11 หมู่บ้าน ในตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 จำนวน 26 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 จำนวน 16 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ประจำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อตู้ลำโพงล้อลาก อเนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 6772 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง