วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นอันเนืื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ อบต.บริการประชาชนเคลื่อนที่ และอำเภอ/จังหวัดเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง