วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นอันเนืื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาทำป้ายเหล็กพร้อมเสา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นอันเนืื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายาง รองนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว จำนวน 6 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน กระจกใส) จำนวน 4 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง