วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 23 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 16 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 30 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ สามารถดูดฝุ่นและน้ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อตู้ลำโพลงล้อลากอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง