วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเราทำความดีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ป้าย ขนาด 80x150 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-5203 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง