วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 13 พฤษภาคม 2565 จำนวน 23 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 13 พฤษภาคม 2565 จำนวน 20 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 13 พฤษภาคม 2565 จำนวน 26 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง