วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 87 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% สายทาง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 จำนวน 23 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 จำนวน 20 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 จำนวน 26 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6 จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง