วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ห้องน้ำหญิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-5203 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายธีรศักดิ์ ชอบสว่าง ถึงลาดยาง นม 3003 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถตู้ โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถตู้ ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถบัสรับจ้าง ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง