วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 จำนวน 7 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (รณรงค์ห้ามเผาป่า) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (กิจกรรม 5ส.) จำนวน 1 ป้าย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 1523 นครราชสีมา สำปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0076) กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 23 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง