วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 20 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พััฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 26 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน 2 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จำนวน 1 ป้าย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง