วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 6772 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2565 จำนวน 23 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2565 จำนวน 20 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่่ 4 - 31 มกราคม 2565 จำนวน 26 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง