วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือน มกราคม 2565 ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2565 ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำตรายางสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค จำนวน 23 คน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ระหว่างวันที่ 13 - 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่าง 9 - 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดห้วยดินดำ - สระสี่เหลี่ยม บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยดินดำ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า LED และ เต้นท์สนาม สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลจำนวน 2 ป้าย สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง