วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กน-1523 นครราชสีมา) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-5203 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (บัตรเลือกตั้ง) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale Korat 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง