วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 33 รายการ สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายขีดคะแนน จำนวน 22 ป้าย สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ จำนวน 7 ชุด สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (หมึกเครื่องพิมพ์)สำหรับใช้ดำเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง